Vragen & antwoorden

Ik stel uitzendkrachten tewerk of ik wil uitzendkrachten tewerkstellen.

De Welzijnswet verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid te voeren. (Wet van 4 augustus 1996) De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door een externe dienst.

In eerste instantie lijkt dit enkel van toepassing op werkgevers en werknemers (arbeidsovereenkomst) maar de wet voorziet een verruiming van het begrip ‘werknemer’. Bijgevolg geldt de Welzijnswet voor alle personen die arbeid verrichten onder gezag van een andere persoon. Naast de werknemers zijn dit dus ook:

 • personen die een beroepsopleiding volgen
 • personen die werken met een leerovereenkomst
 • stagiairs
 • leerlingen en studenten
 • vrijwilligers
 • uitzendkrachten

Elk bedrijf dat dus werkt met uitzendkrachten, en/of zélfs alleen met uitzendkrachten, dient in overeenstemming met de Welzijnswet aan te sluiten bij een externe dienst.

De Welzijnswet voorziet dat de verplichtingen m.b.t. geneeskundig toezicht en de arbeidsongevallenverzekering bij het uitzendkantoor liggen. M.a.w. de externe dienst mag voor de tewerkgestelde uitzendkrachten geen extra vergoedingen vragen aangezien de uitzendkrachten al bij WERKERS worden ingeschreven!

Tenslotte voorziet de Welzijnswet dat het ongevallenonderzoek en het verplicht omstandig verslag moet worden opgemaakt door de inlener van de uitzendkrachten; ook hiervoor hoort samengewerkt te worden met de externe dienst.

Samengevat wordt de aansluiting bij een externe dienst door de inspectie aanzien als een garantie dat de werkgever de Welzijnswet opvolgt; omgekeerd doet een niet-aansluiting de inspectie vermoeden dat de Welzijnswet niet wordt gerespecteerd.

Uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker waarvan WERKERS niet weet dat de verplichtingen betreffende de vigerende wetgeving worden nageleefd, is bovendien een inbreuk op Artikel 12quater van de wet van 4 augustus 1996. Mocht u nog niet aangesloten zijn, breng dit dan zo snel mogelijk in orde en laat het weten aan uw contactpersoon bij WERKERS. Een lijst van erkende externe diensten, kan u vinden op de website van de FODWASO of door HIER te klikken.

Meer informatie vindt u HIER.

Ja, de wet houdende omzetting van deze richtlijn in Belgisch recht werd definitief goedgekeurd op 29 september 2022 en trad in werking op 10 november 2022. 

Daarnaast hebben de sociale partners er ook voor geopteerd om het recht om te verzoeken over te schakelen naar meer zekere en voorspelbare vormen van werk door middel van een interprofessionele cao, om te zetten (artikel 12 van Richtlijn 2019/1152). (CAO 161)

Deze brochure geeft u meer duidelijkheid over uw rechten en verplichtingen als gebruiker in het kader van deze regelgeving.

Standaard krijgt u een wekelijkse link zodat u tijdelijk kan inloggen om de prestaties in te geven.

U kan ook kiezen voor een account: dan heeft u ten allen tijde toegang tot uw klantenomgeving. 
U heeft dan toegang tot:

 • Planning
 • Prestaties
 • Facturen
 • Sociale balans

Heeft u nog geen account? Neem dan contact op met uw kantoor.

Klantenaccount ontvangen? Hier vindt u de handleiding.

De contracten worden opgemaakt zoals door de klant aangeven. Bij voorkeur wordt de planning via mail doorgegeven maar dit kan ook telefonisch en dit aan het regionale kantoor van WERKERS.

Binnen de kantooruren zal de planning zo snel als mogelijk worden omgezet in contracten; we rekenen ongeveer 60 minuten doorlooptijd. De kantoren zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag en dit van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.

Indien de klant geen planning doorgeeft, zullen er geen contracten worden aangemaakt. Er kan wel worden afgesproken dat het kantoor op vrijdag zelf telefonisch contact opneemt om de planning op te vragen.

Wijzigingen in de planning dienen onmiddellijk doorgegeven te worden. In functie van een correcte dimona-aangifte:

 • Moet een aangifte in dienst uitgevoerd worden vóór de start van het contract
 • Dient een wijziging of annulatie ten laatste de de dag zelf te gebeuren

WERKERS mag geen laattijdige aangiftes of wijzigingen doorvoeren. Indien de uitzendkracht niet aanwezig was maar dit niet werd gemeld, zal deze dag beschouwd worden als een gewerkte dag.

WERKERS kan en mag de werkpostfiche niet invullen. U kan uiteraard wel heel wat praktische informatie terugvinden om u op weg te helpen op onze pagina Arbeidsveiligheid zoals de handleiding voor de opmaak van de werkpostfiche en een model van werkpostfiche.

Voor uw vragen met betrekking tot veiligheid en preventie vragen wij u om aan te sluiten bij een externe dienst of contact op te nemen met uw externe dienst indien u reeds aangesloten bent. De externe dienst kan u zeker verder helpen bij de opmaak van de werkpostfiche. Bedrijven in de groene sector kunnen ook terecht bij Prevent Agri.

Zodra je één werknemer in dienst hebt, is elke werkgever verplicht een arbeidsreglement op te stellen. In het kader van uitzendarbeid is de werknemer-uitzendkracht gebonden aan twee arbeidsreglementen.

Wat betreft de specifieke juridische relatie tussen de uitzendkrachten en het uitzendbureau is het arbeidsreglement van het uitzendbureau van toepassing.

Voor andere bepaalde aspecten (arbeidsduur, feestdagen, …) volgt de uitzendkracht het systeem van de gebruiker, waardoor hij voor deze bepaalde aspecten gebonden is aan diens arbeidsreglement. Indien de gebruiker geen arbeidsreglement heeft, kan dit voor problemen zorgen.

Iedere werkgever moet dus een arbeidsreglement opstellen, zodra men één werknemer in dienst neemt, ongeacht het statuut van deze persoon (uitzendkracht, vast personeel, jobstudent, …). Dit arbeidsreglement wordt bij voorkeur ook aan het uitzendbureau overhandigd om ervoor te zorgen dat alles i.v.m. de tewerkstelling van de uitzendkracht correct verloopt.

Nog niet in het bezit van een arbeidsreglement? Raadpleeg snel de website van de FODWASO om de regelgeving rond het arbeidsreglement te vinden. Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van het arbeidsreglement, kan u beroep doen op een sociaal secretariaat.

Voor PC 322 voorziet de sectorale CAO maaltijdcheques dat de toekenning van maaltijdcheques aan uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden gebeurt als deze bepaald door de desbetreffende CAO’s die van toepassing zijn bij de gebruikers. Het toekennen van maaltijdcheques aan uitzendkrachten gebeurt dan ook onder dezelfde voorwaarden dan deze bepaald door de desbetreffende CAO van toepassing bij uw bedrijf.

Bij het toekennen van maaltijdcheques aan uitzendkrachten gelden een aantal essentiële regels:

- Gelijk loon voor gelijk werk: Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon indien ze hetzelfde werk uitoefenen. Het expliciet uitsluiten van uitzendkrachten uit het toepassingsgebied van een sectorale of ondernemings-cao i.v.m. de toekenning van maaltijdcheques is dan ook verboden.

- Het is wettelijk verboden om werknemers met een contract van bepaalde duur minder gunstig te behandelen dan vergelijkbare werknemers met een contract van onbepaalde duur.

Het is dan ook niet mogelijk om via een ondernemings-cao uitzendkrachten uit te sluiten van maaltijdcheques, terwijl de werknemers met een contract van onbepaalde duur wel recht hebben op dit voordeel. (Arbeidshof Gent 8 oktober 2018, AR 2017/AG/73)

Conclusie:

Uw uitzendkracht heeft recht op maaltijdcheques, indien uw vaste werknemer in een gelijkaardige functie maaltijdcheques krijgt.

Ja, iedereen dient zich hieraan te houden.

Op 1/10/2018 ging een bijkomende regeling rond de opeenvolgende dagcontracten in voege. Na lange onderhandelingen binnen de NAR werd er in juli 2018 een akkoord bereikt met de sociale partners over de opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector. Dit akkoord diende als basis voor CAO nr. 108/2 dat vanaf 1/10/2018 in werking trad.

Bij de tweejaarlijkse evaluatie door de sociale partners van de Nationale Arbeidsraad, kon er in 2020 duidelijk gezien worden dat er een mentaliteitswijziging is ten aanzien van het gebruik van de opeenvolgende dagcontracten.

In navolging hiervan werd er beslist een aantal aanpassingen te doen vanaf 01/01/2023, waaronder het invoeren van een responsabiliseringsbijdrage en het vereenvoudigen van de administratieve procedure. Meer info vindt u op de website van de RSZ.

De volledige wetgeving werd voor u in een handige brochure (lange versie) of kort overzicht gegoten! We raden u sterk aan deze volledig door te nemen, als u regelmatig gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten.

WERKERS is lid van Federgon. Federgon is de federatie van HR-dienstverleners. Federgon vertegenwoordigt bijna 450 bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.

Door het lidmaatschap bevestigt WERKERS de wil om de toepassing van de geldende reglementering te waarborgen, en benadrukt ze haar ambitie om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan haar klanten, met name de ondernemingen, maar ook  aan de kandidaten voor vacatures en de werknemers.

Het kwaliteitslabel houdt ook  een ombudsdienst in voor de private arbeidsbemiddeling. Deze ombudsdienst is een klachten- en bemiddelingsloket voor uitzendkrachten, dienstenchequewerknemers, outplacementkandidaten, RSS-kandidaten en projectmedewerkers.

Neem steeds contact op met WERKERS als de arbeidsvoorwaarden wijzigen.  De arbeidsovereenkomst moet dan, steeds in samenspraak met de uitzendkracht worden aangepast.  Enkele voorbeelden: wijziging in het uurrooster, andere werkplaats, weerverlet, .... Ook als de duur van de opdracht wijzigt, dient u ons daarvan op de hoogte te brengen.

Aan de hand van de doorgegeven prestaties stellen we onmiddellijk -en dus wekelijks- de factuur op, gebaseerd op het uurtarief dat contractueel bepaald werd. De factuur wordt wekelijks digitaal verstuurd.

Deze factuur geeft een overzicht van de prestaties van elke individuele uitzendkracht, eventueel opgesplitst per vestiging of kostenplaats.  De betalingstermijn van de facturen is standaard 10 dagen.

Indien u gebruik maakt van een account heeft u steeds toegang tot al uw facturen, op elke moment, op elke plaats. Wilt u hierover meer info? Neem dan contact op met je kantoor.

De prestaties worden wekelijks opgevraagd. U zal hiervoor op vrijdagnamiddag om 14.30u een link ontvangen waardoor er geen documenten moeten afgedrukt, gescand of gemaild worden!

Na het invullen en bevestigen van de ingevoerde prestaties krijgt u onmiddellijk een bevestigingsmail met een overzicht van de ingevoerde prestaties. U vindt hier een gedetailleerde handleiding.

Zodra een uitzendkracht start, wordt er een raamovereenkomsten verstuurd.

De raamovereenkomst is het eerste contract van een contractenreeks (het zogenaamde .000-contract). Dit contract wordt steeds per mail bezorgd. We vragen om de raamovereenkomst telkens ondertekend aan ons terug te bezorgen.

De raamovereenkomst vervangt de wekelijkse contracten. Alle info m.b.t. de tewerkstelling en de uitzendkrachten is steeds terug te vinden op myWerkers: wilt u hiervoor een account? Neem dan contact op met uw kantoor.

VOOR DE TEWERKSTELLING

De samenwerking start altijd met een bedrijfsbezoek. In principe worden tijdens het bezoek de samenwerkingsovereenkomst en de werkpostfiche overlopen en besproken. Dit zijn 2 onontbeerlijke documenten in de samenwerking.

De samenwerkingsovereenkomst behandelt de modaliteiten van de samenwerking:

 • De prijszetting
 • De afwerving (= vaste aanwerving van de uitzendkracht na een bepaalde periode)
 • De facturatie en betaling
 • Toegelaten uitzendarbeid (incl. verbod op opeenvolgende dagcontracten)
 • Preventie en veiligheid
 • Bescherming van uw gegevens

De samenwerking kan pas worden opgestart nadat er overeenstemming is over de samenwerking en beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend. Heeft u zelf geen dubbel van de overeenkomst? Vraag deze dan op via uw kantoor van WERKERS!

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot het einde van het lopende jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens één van de partijen de samenwerkingsovereenkomst opzegt.

Ook de werkpostfiche is een basisdocument in de samenwerking: het bevat immers de essentiële informatie voor een goede selectie van uitzendkrachten alsook de veiligheidsinformatie die WERKERS nodig heeft voor een goed onthaal bij de opstart van uitzendkrachten. Meer informatie over arbeidsveiligheid is hier terug te vinden.

Bij de start van de tewerkstelling dient u de uitzendkracht een exemplaar van uw arbeidsreglement te bezorgen.

Tenslotte raden wij u ook aan uw verzekeringsmaatschappij in te lichten over het feit dat u werkt met uitzendkrachten. WERKERS heeft wel een arbeidsongevallenverzekering afgesloten maar indien de uitzendkracht schade zou toebrengen aan uw bedrijfsmiddelen of aan een derde partij tijdens de uitvoering van het werk, valt dit in principe onder uw bedrijfsverzekering, maar dan moet u wel uw maatschappij op de hoogte brengen.

TIJDENS DE TEWERKSTELLING

De contracten worden opgemaakt zoals door de klant aangeven. Bij voorkeur wordt de planning via mail doorgegeven maar dit kan ook telefonisch en dit steeds aan het regionale kantoor van WERKERS. Geef de planning steeds tijdig door om een tijdige dimona-aangifte te verzekeren!

Tijdens de tewerkstelling krijgt u van WERKERS bij elke opstart een raamovereenkomst; de raamovereenkomst wordt via mail aan u verstuurd.

De prestaties worden wekelijks opgevraagd. U zal hiervoor op vrijdagnamiddag om 14.30u een link ontvangen via email.

NA DE TEWERKSTELLING

Na de wekelijkse verwerking van de prestaties worden de facturen digitaal verstuurd.

Is de opdracht afgelopen? Dan zijn er na de betaling van de laatste factuur geen verdere zaken te regelen. Uiteraard helpen we u graag verder voor volgende opdrachten!

We geven nog graag mee dat de uitzendkracht in dienst is van WERKERS. Wij zijn dus volledig verantwoordelijk voor dimona, de loonadministratie, uitbetaling, doorstorting aan de RSZ, enzovoort. Van alle deze zaken hoeft u zich zowel tijdens als na de tewerkstelling niets aan te trekken!

Een aanvraag kan inderdaad vaak snel worden ingevuld. De basis van de samenwerking is een bedrijfsbezoek waarbij:

 • één van onze medewerkers langskomt om met u en uw bedrijf kennis te maken
 • hierbij wordt ook de werkpost bezocht
 • en de werkpostfiche overlopen
 • de modaliteiten voor de samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst

Uiteraard is het snel kunnen uitsturen van een uitzendkracht ook afhankelijk van het profiel, de beschikbaarheid van uitzendkrachten, …

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met één van onze kantoren, we helpen je graag verder.