Vragen & antwoorden

Ik stel uitzendkrachten tewerk of ik wil uitzendkrachten tewerkstellen.

Zodra je één werknemer in dienst hebt, is elke werkgever verplicht een arbeidsreglement op te stellen. In het kader van uitzendarbeid is de werknemer-uitzendkracht gebonden aan twee arbeidsreglementen.

Wat betreft de specifieke juridische relatie tussen de uitzendkrachten en het uitzendbureau is het arbeidsreglement van het uitzendbureau van toepassing.

Voor andere bepaalde aspecten (arbeidsduur, feestdagen, …) volgt de uitzendkracht het systeem van de gebruiker, waardoor hij voor deze bepaalde aspecten gebonden is aan diens arbeidsreglement. Indien de gebruiker geen arbeidsreglement heeft, kan dit voor problemen zorgen.

Iedere werkgever moet dus een arbeidsreglement opstellen, zodra men één werknemer in dienst neemt, ongeacht het statuut van deze persoon (uitzendkracht, vast personeel, jobstudent, …). Dit arbeidsreglement wordt bij voorkeur ook aan het uitzendbureau overhandigd om ervoor te zorgen dat alles i.v.m. de tewerkstelling van de uitzendkracht correct verloopt.

Nog niet in het bezit van een arbeidsreglement? Raadpleeg snel de website van de FODWASO om de regelgeving rond het arbeidsreglement te vinden. Indien u hulp nodig heeft bij het opstellen van het arbeidsreglement, kan u beroep doen op een sociaal secretariaat.

De Welzijnswet verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid te voeren. (Wet van 4 augustus 1996) De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door een externe dienst.

In eerste instantie lijkt dit enkel van toepassing op werkgevers en werknemers (arbeidsovereenkomst) maar de wet voorziet een verruiming van het begrip ‘werknemer’. Bijgevolg geldt de Welzijnswet voor alle personen die arbeid verrichten onder gezag van een andere persoon. Naast de werknemers zijn dit dus ook:

  • personen die een beroepsopleiding volgen
  • personen die werken met een leerovereenkomst
  • stagiairs
  • leerlingen en studenten
  • vrijwilligers
  • uitzendkrachten

Elk bedrijf dat dus werkt met uitzendkrachten, en/of zélfs alleen met uitzendkrachten, dient in overeenstemming met de Welzijnswet aan te sluiten bij een externe dienst.

De Welzijnswet voorziet dat de verplichtingen m.b.t. geneeskundig toezicht en de arbeidsongevallenverzekering bij het uitzendkantoor liggen. M.a.w. de externe dienst mag voor de tewerkgestelde uitzendkrachten geen extra vergoedingen vragen aangezien de uitzendkrachten al bij WERKERS worden ingeschreven!

Tenslotte voorziet de Welzijnswet dat het ongevallenonderzoek en het verplicht omstandig verslag moet worden opgemaakt door de inlener van de uitzendkrachten; ook hiervoor hoort samengewerkt te worden met de externe dienst.

Samengevat wordt de aansluiting bij een externe dienst door de inspectie aanzien als een garantie dat de werkgever de Welzijnswet opvolgt; omgekeerd doet een niet-aansluiting de inspectie vermoeden dat de Welzijnswet niet wordt gerespecteerd.

Uitzendkrachten ter beschikking stellen van een gebruiker waarvan WERKERS niet weet dat de verplichtingen betreffende de vigerende wetgeving worden nageleefd, is bovendien een inbreuk op Artikel 12quater van de wet van 4 augustus 1996. Mocht je nog niet aangesloten zijn, breng dit dan zo snel mogelijk in orde en laat het weten aan je contactpersoon bij WERKERS. Een lijst van erkende externe diensten, kan je vinden op de website van de FODWASO of door HIER te klikken.

Meer informatie vindt u HIER.

Voor PC 322 voorziet de sectorale CAO maaltijdcheques dat de toekenning van maaltijdcheques aan uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden gebeurt als deze bepaald door de desbetreffende CAO’s die van toepassing zijn bij de gebruikers. Het toekennen van maaltijdcheques aan uitzendkrachten gebeurt dan ook onder dezelfde voorwaarden dan deze bepaald door de desbetreffende CAO van toepassing bij uw bedrijf.

Bij het toekennen van maaltijdcheques aan uitzendkrachten gelden een aantal essentiële regels:

- Gelijk loon voor gelijk werk: Uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon indien ze hetzelfde werk uitoefenen. Het expliciet uitsluiten van uitzendkrachten uit het toepassingsgebied van een sectorale of ondernemings-cao i.v.m. de toekenning van maaltijdcheques is dan ook verboden.

- Het is wettelijk verboden om werknemers met een contract van bepaalde duur minder gunstig te behandelen dan vergelijkbare werknemers met een contract van onbepaalde duur.

Het is dan ook niet mogelijk om via een ondernemings-cao uitzendkrachten uit te sluiten van maaltijdcheques, terwijl de werknemers met een contract van onbepaalde duur wel recht hebben op dit voordeel. (Arbeidshof Gent 8 oktober 2018, AR 2017/AG/73)

Conclusie:

Uw uitzendkracht heeft recht op maaltijdcheques, indien uw vaste werknemer in een gelijkaardige functie maaltijdcheques krijgt.

Ja, iedereen dient zich hieraan te houden.

Op 1/10/2018 ging de nieuwe regeling rond de opeenvolgende dagcontracten in voege. Mogelijks werkt u met ons samen onder deze modaliteit. Neem dan even de tijd om de nieuwe bepalingen goed door te nemen.

Na lange onderhandelingen binnen de NAR werd er in juli 2018 een akkoord bereikt met de sociale partners over de opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector. Dit akkoord diende als basis voor CAO nr. 108/2 dat vanaf 1/10/2018 in werking trad.

 

A. Vermindering aantal opeenvolgende dagcontracten

Het akkoord voorziet dat het aantal opeenvolgende dagcontracten met minstens 20% moet dalen (gespreid over 2 jaar in 2018 en 2019). De beoordeling zal gebeuren op basis van door de RSZ aangeleverde gegevens (met uitsluiting van studenten). Let wel: Dit heeft enkel betrekking op de opeenvolgende dagcontracten. Gewone dagcontracten zijn en blijven steeds mogelijk.

Het verminderen van het aantal opeenvolgende dagcontracten met 20% is een collectieve verantwoordelijkheid van alle uitzendkantoren en hun klanten.

De redenen hiervoor zijn heel divers:

- Indien de collectieve doelstelling van 20% niet zou gehaald worden, zou om het even welke regering meer dwingende beperkingen of zelfs een algemeen verbod op het gebruik van opeenvolgende dagcontracten kunnen voorzien. Dit zou uiteraard bijzonder nefast zijn voor de gewenste flexibiliteit die eigen is aan de uitzendsector.

- De uitzendsector staat in Europa onder druk. Zo voorzien een aantal landen in een verhoogde socialezekerheidsbijdrage in geval van verlenging van de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid of wordt er aan alternatieve bepalingen gedacht om uitzendarbeid duurder te maken. Binnen deze context is het dan ook van groot belang eerder aangegane engagementen ten volle te respecteren.

- Het akkoord voorziet uitdrukkelijk dat het gebruik van opeenvolgende dagcontracten steeds een uitzondering omwille van economische redenen moet blijven en dan ook geen businessmodel op zich mag zijn. In dat kader is het van belang om in elk bedrijf een denkoefening aan het moedigen teneinde niet langer aan alle uitzendkrachten opeenvolgende dagcontracten aan te bieden. Er kan integendeel gewerkt worden met een “flexibele schil” waarbij alleen een kleine(re) groep uitzendkrachten opeenvolgende dagcontracten krijgt, terwijl de meerderheid een weekcontract of een meerdagencontract wordt aangeboden.

 

B. Bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure

Daarnaast werd er een bijzondere informatie- en raadplegingsprocedure overeengekomen in hoofde van de bedrijven/gebruikers. Deze is verschillend naargelang er al dan niet een ondernemingsraad (of vakbondsafvaardiging) in uw bedrijf aanwezig is. Op die manier wil men een garantie bieden voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten door bedrijven die de economische noodzaak ervan kunnen bewijzen.

In onderstaande brochures vindt u de nodige info en procedures die gevolgd moeten worden al naargelang de situatie op uw bedrijf.

 

C. Informatiebrochures

Federgon, VBO, Unizo, UCM en Boerenbond sloegen de handen in elkaar en maakten een brochure voor alle klanten/gebruikers van de uitzendbedrijven. Deze brochure heeft tot doel een handleiding te zijn met betrekking tot het gebruik van opeenvolgende dagcontracten. WERKERS wil deze informatie graag met u delen, zodat u weet aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Lees hier de volledige brochure in het NL.

Lees hier de verkorte versie in het NL.

Lees hier de brochure in het FR.

Lees hier de verkorte versie in het FR.

 

D. Seizoenarbeid in Land- en tuinbouw

Binnen de regelgeving van seizoenarbeid in de land- en tuinbouw zijn de RSZ-richtlijnen op het eerste zicht tegenstrijdig met bovenstaande eisen. De regelgeving rond seizoenarbeid verplicht immers het gebruik van feitelijke dagcontracten via dagelijkse dimona-aangiften. Bij seizoenarbeid blijft het gebruik van (opeenvolgende) dagcontracten vanuit de RSZ-richtlijnen dan ook noodzakelijk en zelfs verplicht.

 

E. Checklist

Om het voor u als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, kan u beroep doen op onderstaande checklist. Zo bent u zeker dat u niets over het hoofd ziet.

Click hier om naar de checklist te gaan.

 

Mocht u na het lezen van deze tekst nog vragen hebben, kan u onze kantoren steeds contacteren per telefoon of e-mail.

WERKERS is lid van Federgon. Federgon is de federatie van HR-dienstverleners. Federgon vertegenwoordigt bijna 450 bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.

Door het lidmaatschap bevestigt WERKERS de wil om de toepassing van de geldende reglementering te waarborgen, en benadrukt ze haar ambitie om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan haar klanten, met name de ondernemingen, maar ook  aan de kandidaten voor vacatures en de werknemers.

Het kwaliteitslabel houdt ook  een ombudsdienst in voor de private arbeidsbemiddeling. Deze ombudsdienst is een klachten- en bemiddelingsloket voor uitzendkrachten, dienstenchequewerknemers, outplacementkandidaten, RSS-kandidaten en projectmedewerkers.

Neem steeds contact op met WERKERS als de arbeidsvoorwaarden wijzigen.  De arbeidsovereenkomst moet dan, steeds in samenspraak met de uitzendkracht worden aangepast.  Enkele voorbeelden: wijziging in het uurrooster, andere werkplaats, weerverlet, .... Ook als de duur van de opdracht wijzigt, dient u ons daarvan op de hoogte te brengen.

Aan de hand van de prestatiefiche stellen we onmiddellijk -en dus wekelijks- de factuur op, gebaseerd op het uurtarief dat contractueel bepaald werd.  Deze factuur geeft een overzicht van de prestaties van elke individuele uitzendkracht, eventueel opgesplitst per kostenplaats.  De betalingstermijn van de facturen is standaard 10 dagen.

Er zijn verschillende manieren om prestaties door te geven. Standaard krijgt u elke vrijdag van ons een mail (of fax) met een prestatiefiche van de voorbije week voor elke uitzendkracht die op uw bedrijf werkzaam was.  Deze ingevulde prestatiefiche kunt u dan terug bezorgen via e-mail of fax.

Gelieve ook feestdagen (FD), ziektedagen (Z) en eventueel (on)gewettigde afwezigheden (AFW) op de prestatiefiche te vermelden.

Een correcte en tijdige uitbetaling van het loon is één van de punten waar we veel belang aan hechten.  Daarom dringen dringen wij er erg op aan ten laatste op maandagmiddag de gepresteerde uren door te geven.

Wie elektronisch wil werken, kan via een login de prestaties onmiddellijk ingeven in ons systeem.

U ontvangt wekelijks van WERKERS een commerciële overeenkomst (via mail of via de post) met als vermelding "arbeidsovereenkomst voor arbeider nr. ... - gebruiker".  Dit klantencontract ontvangt u in twee exemplaren waarvan u één exemplaar ondertekend aan ons terug dient te bezorgen; het andere is voor uw administratie en moet u ter beschikking houden van bijvoorbeeld inspectiediensten.

Wie toegang heeft tot de selfservice van WERKERS heeft permanent toegang tot de klantencontracten en kan deze afdrukken wanneer het past.

In principe is het belangrijkste na ons bedrijfsbezoek afgehandeld nl. een samenwerkingsovereenkomst en een werkpostfiche.
Wij vragen u om zeker contact op te nemen of aan te sluiten bij een externe dienst. De externe dienst kan u zeker verder helpen bij de opmaak van de werkpostfiche. Bedrijven in de groene sector kunnen ook terecht bij Prevent Agri.

Bij de start van de uitzendkracht dient u hem/haar een exemplaar van uw arbeidsreglement te bezorgen.

De uitzendkracht is in dienst van WERKERS. Wij zijn dus volledig verantwoordelijk voor de loonsadministratie, uitbetaling, doorstorting aan de RSZ, enzovoort.  De enige papieren die u als gebruiker krijgt, zijn een klantencontract en een prestatiefiche.  Uiteraard krijgt u ook wekelijks een factuur met daarop overzichtelijk het aantal gepresteerde uren per uitzendkracht.

Tenslotte raden wij u ook aan uw verzekeringsmaatschappij in te lichten over het feit dat u werkt met uitzendkrachten. WERKERS heeft wel een arbeidsongevallenverzekering afgesloten maar indien de uitzendkracht schade zou toebrengen aan een derde partij tijdens de uitvoering van het werk, valt dit in principe onder uw bedrijfsverzekering, maar dan moet u wel uw maatschappij op de hoogte brengen.

Een aanvraag kan inderdaad vaak snel worden ingevuld. De basis van de samenwerking is een bedrijfsbezoek waarbij:

één van onze medewerkers langskomt om met u en uw bedrijf kennis te maken
hierbij wordt ook de werkpost bezocht
en de werkpostfiche overlopen
de modaliteiten voor de samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst

Uiteraard is het snel kunnen uitsturen van een uitzendkracht ook afhankelijk van het profiel, de beschikbaarheid van uitzendkrachten, …

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met één van onze kantoren, we helpen je graag verder.