Vragen & antwoorden

Ik stel uitzendkrachten tewerk of ik wil uitzendkrachten tewerkstellen.

WERKERS is lid van Federgon. Federgon is de federatie van HR-dienstverleners. Federgon vertegenwoordigt bijna 450 bedrijven die actief zijn op het vlak van arbeidsbemiddeling en HR-dienstverlening in de ruime zin van het woord.

Door het lidmaatschap bevestigt WERKERS de wil om de toepassing van de geldende reglementering te waarborgen, en benadrukt ze haar ambitie om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden aan haar klanten, met name de ondernemingen, maar ook  aan de kandidaten voor vacatures en de werknemers.

Het kwaliteitslabel houdt ook  een ombudsdienst in voor de private arbeidsbemiddeling. Deze ombudsdienst is een klachten- en bemiddelingsloket voor uitzendkrachten, dienstenchequewerknemers, outplacementkandidaten, RSS-kandidaten en projectmedewerkers.

Neem steeds contact op met WERKERS als de arbeidsvoorwaarden wijzigen.  De arbeidsovereenkomst moet dan, steeds in samenspraak met de uitzendkracht worden aangepast.  Enkele voorbeelden: wijziging in het uurrooster, andere werkplaats, weerverlet, .... Ook als de duur van de opdracht wijzigt, dient u ons daarvan op de hoogte te brengen.

Aan de hand van de prestatiefiche stellen we onmiddellijk -en dus wekelijks- de factuur op, gebaseerd op het uurtarief dat contractueel bepaald werd.  Deze factuur geeft een overzicht van de prestaties van elke individuele uitzendkracht, eventueel opgesplitst per kostenplaats.  De betalingstermijn van de facturen is standaard 10 dagen.

Er zijn verschillende manieren om prestaties door te geven. Standaard krijgt u elke vrijdag van ons een mail (of fax) met een prestatiefiche van de voorbije week voor elke uitzendkracht die op uw bedrijf werkzaam was.  Deze ingevulde prestatiefiche kunt u dan terug bezorgen via e-mail of fax.

Gelieve ook feestdagen (FD), ziektedagen (Z) en eventueel (on)gewettigde afwezigheden (AFW) op de prestatiefiche te vermelden.

Een correcte en tijdige uitbetaling van het loon is één van de punten waar we veel belang aan hechten.  Daarom dringen dringen wij er erg op aan ten laatste op maandagmiddag de gepresteerde uren door te geven.

Wie elektronisch wil werken, kan via een login de prestaties onmiddellijk ingeven in ons systeem.

U ontvangt wekelijks van WERKERS een commerciële overeenkomst (via mail of via de post) met als vermelding "arbeidsovereenkomst voor arbeider nr. ... - gebruiker".  Dit klantencontract ontvangt u in twee exemplaren waarvan u één exemplaar ondertekend aan ons terug dient te bezorgen; het andere is voor uw administratie en moet u ter beschikking houden van bijvoorbeeld inspectiediensten.

Wie toegang heeft tot de selfservice van WERKERS heeft permanent toegang tot de klantencontracten en kan deze afdrukken wanneer het past.

In principe is het belangrijkste na ons bedrijfsbezoek afgehandeld nl. een samenwerkingsovereenkomst en een werkpostfiche.
Wij vragen u om zeker contact op te nemen of aan te sluiten bij een externe dienst. De externe dienst kan u zeker verder helpen bij de opmaak van de werkpostfiche. Bedrijven in de groene sector kunnen ook terecht bij Prevent Agri.

De uitzendkracht is in dienst van WERKERS. Wij zijn dus volledig verantwoordelijk voor de loonsadministratie, uitbetaling, doorstorting aan de RSZ, enzovoort.  De enige papieren die u als gebruiker krijgt, zijn een klantencontract en een prestatiefiche.  Uiteraard krijgt u ook wekelijks een factuur met daarop overzichtelijk het aantal gepresteerde uren per uitzendkracht.

Tenslotte raden wij u ook aan uw verzekeringsmaatschappij in te lichten over het feit dat u werkt met uitzendkrachten. WERKERS heeft wel een arbeidsongevallenverzekering afgesloten maar indien de uitzendkracht schade zou toebrengen aan een derde partij tijdens de uitvoering van het werk, valt dit in principe onder uw bedrijfsverzekering, maar dan moet u wel uw maatschappij op de hoogte brengen.

Een aanvraag kan inderdaad vaak snel worden ingevuld. De basis van de samenwerking is een bedrijfsbezoek waarbij:

één van onze medewerkers langskomt om met u en uw bedrijf kennis te maken
hierbij wordt ook de werkpost bezocht
en de werkpostfiche overlopen
de modaliteiten voor de samenwerking worden vastgelegd in een overeenkomst

Uiteraard is het snel kunnen uitsturen van een uitzendkracht ook afhankelijk van het profiel, de beschikbaarheid van uitzendkrachten, …

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met één van onze kantoren, we helpen je graag verder.