Privacy

Deze website wordt beheerd door WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv, alle drie met maatschappelijke zetel op de Diestsevest 40 te 3000 Leuven. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@werkers.be.

 

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over het aanbod WERKERS van WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zullen WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv deze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv mee te delen. WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv kunnen u de toegang tot hun websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

 

Verwerking van persoonsgegevens

WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv zullen de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 1.3).

De persoonsgegevens die WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv verzamelen worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv een overeenkomst hebben gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking: WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv verwerken de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketing met als doel het opstellen van een klantenprofiel, het promoten van ons merkimago, het werven van nieuwe klanten, het uitnodigen van klanten, prospecten of personen voor evenementen, enz.

U kunt WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan door een aangetekend schrijven te richten naar bovenstaand adres of door het verzenden van een e-mail naar info@werkers.be.

 

Update van deze privacyverklaring

WERKERS in uitzenden bv, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming bv kunnen deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

PRIVACY POLICY UITZENDKRACHTEN en KANDIDAAT-UITZENDKRACHTEN

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie WERKERS bv gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

1. Wie contacteren in geval van vragen?

Werkers bv, met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0464.077.296, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Werkers bv verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze uitzendkrachten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, voornaam, adres, contactgegevens en rijksregisternummer (ter identificatie van de persoon);
 • Uw nationaliteit, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum en -plaats, eventueel uw verblijfsvergunning en/of arbeidsvergunning uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, competenties, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Foto’s en video’s, indien van toepassing;
 • Uw loon en loonfiches;
 • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
 • Evaluatieformulieren;
 • Informatie over het aantal kinderen en burgerlijke staat;
 • Gezondheidsgegevens (attesten medische keuring);
 • Elke bijkomende informatie die wij of u noodzakelijk achten voor uw tewerkstelling;

4. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, omdat ze noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Bovendien wordt een deel van uw persoonsgegevens verplicht verzameld met het oog op onze loonadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.

De naam van een contactpersoon wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens één of meerdere (sollicitatie)gesprekken evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne en/of externe communicatie met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden.

We verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van  de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig gegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, worden deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag en enkel indien ze van nut zijn voor jouw zoektocht naar werk verwerkt.

Iedere kandidaat of werknemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die men aan ons verstrekt. Elke wijziging in de persoonsgegevens wordt bij voorkeur zo snel mogelijk aan ons doorgegeven.

5. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten worden 2 jaar na de eerste inschrijving bijgehouden. Na het verstrijken van de termijn van 2 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.

De persoonsgegevens van uitzendkrachten die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

6. Wat zijn uw rechten als uitzendkracht?

6.1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

6.2. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.3. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

6.4. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

6.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze personeelsadministratie.

Werkers in Uitzenden bv, Diestsevest 40, 3000 Leuven, tel. +32 (0)16 28 64 64, e-mail: info@werkers.be.

6.8. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

7. Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

 1. Payrollinformatie wordt enerzijds doorgegeven aan ons sociaal secretariaat GROUP S en CONTRAPUNT met als doel het uitvoeren van onze loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;
 2. Doorgifte aan provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques bij EDENRED;
 3. Doorgifte aan Kinderbijslagfond voor verwerking van kinderbijslag;
 4. De medische dienst, die in onze opdracht medische controles uitvoert door arbeidsgeneesheer, verzamelt bepaalde gezondheidsgegevens voor zover het werken in bepaalde sectoren een gezondheidsbeoordeling verplicht;
 5. Al uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Isiweb, een operationeel systeem waarvan Pepper One nv de leverancier is. OVH SAS is de hostingmaatschappij van de server waarop de database van Isiweb bewaard wordt.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Uw naam, voornaam en de relevante gegevens zullen ook worden doorgegeven aan onze klanten ingeval u uw arbeidsprestaties daar zult aanvatten.

Uw personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Technische maatregelen

 • Gebruik van virusscans, firewalls, …
 • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
 • Geen onbeveiligde harde schijven
 • Versleutelde e-mails
 • Toegangsbeveiliging tot gegevens
 • Encryptie van gegevens
 • Geen onbeveiligde back-ups
 • Werken op beveiligde harde schijven

Organisatorische maatregelen

 • Welbepaalde personen hebben toegang
 • Procedure voor incidentenbeheer
 • Policy voor werknemers & medewerkers
 • Opleiding van werknemers & medewerkers

 

PRIVACY POLICY KLANTEN, PROSPECTEN EN GEBRUIKERS

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door Werkers bv met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0464.077.296.

 Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres: Werkers bv, Diestsevest 40, 3000 Leuven, 016 28 64 64, info@werkers.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 1. 2.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen:
 2. Om onze dienstverlening mogelijk en correct uit te voeren, verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn: uw naam en voornaam, uw functie(titel), uw professioneel adres en uw professionele contactgegevens (telefoon- of gsm-nummer, faxnummer en/of e-maildres).

  Voor éenmanszaken of zelfstandigen met een zaak aan huis kan dit hetzelfde zijn als het privé-adres en/of –gegevens.

  Om te factureren of betalingen correct uit te voeren, beschikken we noodzakelijkerwijs over uw professioneel bankrekeningnummer.

 3.  
 4. 2.2. Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Werkers bv verwerkt ook publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, … 

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe.

 1. 2.3. Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

Aanvullende gegevens (taal, werkafdeling, interesses, relaties, foto’s en/of video’s, …) zijn niet altijd noodzakelijk maar kunnen interessant zijn voor het uitbouwen van onze zakelijke relatie of om onze dienstverlening en onze commerciële acties beter te kunnen afstemmen op uw wensen, interesses en behoeften.

Als u ervoor kiest om dit soort persoonlijke gegevens met ons te delen, kunnen wij deze in onze database verwerken. U doet er goed aan om elke wijziging in uw persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft Werkers bv bepaalde informatie van u nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die Werkers bv opvraagt en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom Werkers bv deze persoonsgegevens opvraagt en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt. Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met Werkers bv: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. Dit is voornamelijk het versturen van informatie in het kader van:
  • uitwisseling voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten
  • uitwisseling m.b.t. het aanbieden van werknemers/zelfstandigen voor bepaalde projecten
  • juridisch advies
  • uitnodigingen en informatie voor opleidingen
  • ...

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er hier vanuit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database. Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan er vanuit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

4. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen zonder uw toestemming, tenzij de wetgeving dit verplicht.

Werkers bv verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers:

 • Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning;
 • ICT-dienstverleners, waaronder Pepper One NV, de leverancies van het operationeel systeem Isiweb. Dit is de database waarin wij al uw gegevens noteren, bewaren en verwerken. OVH SAS is de hostingmaatschappij van de server waarop de database van Isiweb bewaard wordt.
 • BDO, die belast is met het uitvoeren van audits;
 • Financiële instellingen, zoals KBC Bank en Verzekering, KBC Autolease en Axus nv / ALD Automotive, indien van toepassing;
 • Mediwe/IDEWE en PI-m, Preventie en Interim optredend als externe preventiedienst, belast met het uitvoeren van medische onderzoeken door arbeidsgeneesheer, veiligheidscontroles, enz.;
 • Unified Post, voor verzenden van e-contracts;
 • G4S Security Monitoring, die garant staan voor de veiligheid van iedere aanwezige op de kantoren

Met alle partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, conform de GDPR-wetgeving.

5. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden:

Voor prospecten is dat tot maximaal 3 jaar na het laatste contact.

Voor klanten waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd getekend, is dat tot max. 10 jaar na het einde van de samenwerking. De termijn van 10 jaar komt immers neer op de verjaringstermijn voor commerciële vorderingen.

6. Welke rechten kan u uitoefenen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen?

6.1. U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. Werkers bv zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).

6.2. U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.

6.3. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

6.4. U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

6.5. U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6.6. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

6.7. U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

6.8. U kunt uw toestemming intrekken

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen. Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen.

Bovendien melden we u dat u te allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba kunnen gebruik maken van cookies dan doen ze dit om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van hun website www.werkers.be beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website(s) niet of niet optimaal werken. Indien u onze website(s) verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen (zie verder) dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

Cookie-beleid WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba kunnen gebruik maken van volgende cookies:

 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

 

Embedded content

Ter ondersteuning van onze journalistieke- en andere mediactiviteiten wijst de WERKERS website soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

 

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.