Privacy

Deze website wordt beheerd door WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba, alle drie met maatschappelijke zetel op de Diestsevest 40 te 3000 Leuven. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@werkers.be.

 

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba vinden de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over het beleid van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over het aanbod WERKERS van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba, zijn producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zullen WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba deze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba mee te delen. WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba kunnen u de toegang tot hun websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

 

Verwerking van persoonsgegevens

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba zullen de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder artikel 1.3).

De persoonsgegevens die WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba verzamelen worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba, of bepaalde personen of entiteiten waarmee de WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba een overeenkomst hebben gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking: WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba verwerken de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

U kunt WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan door een aangetekend schrijven te richten naar bovenstaand adres of door het verzenden van een e-mail naar info@werkers.be.

 

Update van deze privacyverklaring

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba kunne deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

PRIVACY POLICY UITZENDKRACHTEN en KANDIDAAT-UITZENDKRACHTEN

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie WERKERS cvba gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Wie contacteren in geval van vragen?

Werkers cvba, met maatschappelijke zetel te Diestsevest 40, 3000 Leuven en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0464.077.296, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Werkers cvba verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze uitzendkrachten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 • Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Foto’s en video’s, indien van toepassing;
 • Payrollinformatie zoals: uw rijksregisternummer, uw nationaliteit, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
 • Uw loon en loonfiches;
 • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
 • Evaluatieformulieren;
 • Informatie over het aantal kinderen en burgerlijke staat;
 • Elke bijkomende informatie die wij of u noodzakelijk achten voor uw tewerkstelling.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw payrollinformatie wordt verzameld met het oog op onze loonadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.

De naam van een contactpersoon wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens één of meerdere (sollicitatie)gesprekken evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne en/of externe communicatie met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten worden 2 jaar na de eerste inschrijving bijgehouden. Na het verstrijken van de termijn van 2 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.

De persoonsgegevens van uitzendkrachten die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar zult u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

Wat zijn uw rechten als uitzendkracht?

 1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 1. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 1. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze personeelsadministratie.

Werkers in Uitzenden, Diestsevest 40, 3000 Leuven, tel. +32 (0)16 28 64 64, e-mail: info@werkers.be.

 1. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Doorgifte aan derden

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens:

 1. Payrollinformatie wordt enerzijds doorgegeven aan ons sociaal secretariaat GROUP S en CONTRAPUNT met als doel het uitvoeren van onze loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;
 2. Doorgifte aan provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques bij EDENRED;
 3. Doorgifte aan Kinderbijslagfond voor verwerking van kinderbijslag;
 4. De medische dienst, die in onze opdracht medische controles uitvoert door arbeidsgeneesheer, verzamelt bepaalde gezondheidsgegevens voor zover het werken in bepaalde sectoren een gezondheidsbeoordeling verplicht;

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Uw naam, voornaam en de relevante gegevens zullen ook worden doorgegeven aan onze klanten ingeval u uw arbeidsprestaties daar zult aanvatten.

Uw personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Technische maatregelen

 • Gebruik van virusscans, firewalls, …
 • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
 • Geen onbeveiligde harde schijven
 • Versleutelde e-mails
 • Toegangsbeveiliging tot gegevens
 • Encryptie van gegevens
 • Geen onbeveiligde back-ups
 • Werken op beveiligde harde schijven

Organisatorische maatregelen

 • Welbepaalde personen hebben toegang
 • Procedure voor incidentenbeheer
 • Policy voor werknemers & medewerkers
 • Opleiding van werknemers & medewerkers

 

Gebruik van cookies

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba kunnen gebruik maken van cookies dan doen ze dit om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van hun website www.werkers.be beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website(s) niet of niet optimaal werken. Indien u onze website(s) verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen (zie verder) dan gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om de cookies op elk moment te blokkeren.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

 

Cookie-beleid WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba

WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba kunnen gebruik maken van volgende cookies:

 

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op onze fora. Ook wanneer u met uw persoonlijke account wenst in te loggen op een van de websites van Agro Services cvba, Agro Bedrijfshulp vzw en Agro Aanneming cvba zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

 

Embedded content

Ter ondersteuning van onze journalistieke- en andere mediactiviteiten wijst de WERKERS website soms door naar andere sites via een aanklikbare link. Tijdens het bezoeken van deze externe sites kunnen eventueel ook cookies worden aangemaakt.  Voor meer informatie over de aanmaak van cookies op zulke sites raden WERKERS in uitzenden cvba, WERKERS Agro Bedrijfshulp vzw en WERKERS in aanneming cvba u aan om de privacy policy van deze sites te controleren.

 

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.