Vragen & antwoorden

Ik ben (kandidaat) uitzendkracht

Heb ik recht op maaltijdcheques?

De sectorale CAO maaltijdcheques voor PC 322 voorziet dat de toekenning van maaltijdcheques aan uitzendkrachten onder dezelfde voorwaarden gebeurt als deze bepaald door de desbetreffende CAO’s die van toepassing zijn bij het bedrijf waar u tewerkgesteld wordt.

Met andere woorden: U hebt recht op maaltijdcheques, indien een vaste werknemer in een gelijkaardige functie bij de inlener ook maaltijdcheques krijgt. Indien de vaste werknemers geen maaltijdcheques uitbetaald krijgen, heeft u daar ook geen recht op.

Het arbeidsreglement is een verplicht document waarin de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer zijn opgenomen.

Indien de wetgeving wijzigt, is het vaak zo dat ook het arbeidsreglement moet aangepast worden. Een actuele versie van het arbeidsreglement vind je hier.

 

Goed om weten! Indien u start als uitzendkracht moet u ook het arbeidsreglement ontvangen van het inlenend bedrijf (het bedrijf waar u gaat werken). Zo voorkomt u misverstanden op de werkvloer.

Arbeiders en bedienden die werken als uitzendkracht hebben uiteraard ook recht op vakantie en vakantiegeld!

Recht op vakantie en vakantiegeld

Het recht op vakantie en vakantiegeld wordt opgebouwd door de prestaties die het jaar voordien werden geleverd.
Het vakantiegeld dat dus in 2017 wordt betaald, heeft betrekking op de presties van 2016; in 2018 zal dit berekend worden op de prestaties 2017.
Hoe meer dagen je werkt, hoe meer vakantie en vakantiegeld je het jaar nadien krijgt.
 
Uitbetaling vakantiegeld
 
Bedienden
 
Bij bedienden wordt het vakantiegeld wekelijks mee uitbetaald met het loon.
 
Arbeiders
 
Bij arbeiders gebeurt de berekening en de uitbetaling van de vakantiegeld door de Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie.Deze onafhankelijke dienst berekent de bedragen en informeert jou vervolgens rechtstreeks (periode april-mei).
 
Meer informatie is terug te vinden op www.rjv.fgov.be. Je kan ook steeds telefonisch contact opennemen op het nummer 02 627 97 60; hou steeds je rijksregisternummer bij de hand!

Heb je een klacht, dan zullen we er alles aan doen om je zo snel en goed mogelijk te helpen in onze kantoren; je kan ook terecht bij de Ombudsdienst:

Ombudsdienst voor de private arbeidsbemiddeling
Havenlaan 86 C bus 302, 1000 Brussel
T 0800 99 823 | F 02 423 21 97
ombuds@federgon.be
www.federgon.be/ombudsdienst

Net zoals alle werknemers betaal je bijdrage voor de sociale zekerheid (maximaal 13,07%) en daarnaast ook belastingen.

Opgelet: in tegenstelling tot andere werknemers bedraagt het gehanteerde minimumtarief voor de voorheffing van een uitzendkracht slechts 11,11%, meestal opgetrokken tot 18%.  Uiteindelijk moet je als uitzendkracht evenveel belastingen betalen als andere werknemers en dat betekent dat je later, bij je belastingaangifte eventueel  zal moeten bijbetalen omwille van de lagere voorheffing.  Je moet hier zeker rekening mee houden zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan!  Om dit te vermijden zal WERKERS dit met jou bespreken bij de aanvang van de eerste tewerkstelling en indien je dit verkiest zullen wij een hogere voorheffing toepassen.

Voor de uitzendsector bestaat een eigen regeling voor de toekenning en uitbetaling van de eindejaarspremie. 

Vanaf de eindejaarspremie 2016 zal voor het bepalen van het recht op de eindejaarspremie, naast het aantal dagen (65), ook het aantal uren, namelijk 494 uren tijdens de referteperiode, in aanmerking worden genomen. De referteperiode start steeds op 01/07 en eindigt op 30/06 van het daaropvolgende jaar.

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of je recht hebt op de eindejaarspremie.

Ook worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld. Gelijkgestelde dagen wegens een arbeidsongeval komen ook in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie.

Vanaf de eindejaarspremie 2016 bedraagt de eindejaarspremie 8,33% van het brutoloon.

Nog belangrijk om weten: als je maar 60 dagen (456 uren) gewerkt als uitzendkracht en je een vast contract bekwam bij de klant meteen na je uitzendperiode, kan het Sociaal Fonds maximum 5 dagen gelijkstellen wegens deze vaste aanwerving.

Voor de start van het werk, overloop je op het kantoor van WERKERS een werkpostfiche. Op deze werkpostfiche staat duidelijk vermeld wat jouw taken zullen zijn en met welke arbeidsmiddelen je zal werken. Soms staat op de werkpostfiche ook vermeld wat je niet mag doen!

Wij vragen je om onmiddellijk contact op te nemen met het kantoor van WERKERS indien je taken toegewezen krijgt die niet op de werkpostfiche vermeld zijn of  waarvan je denkt dat je ze niet kan uitvoeren omdat je onvoldoende kennis, opleiding of ervaring hebt en zeker als je meent bij de uitvoering van opgelegde taken in onveilige situatie terecht te komen.

In het bedrijf ben je een werknemer zoals de anderen.  Met dezelfde rechten en dezelfde plichten alsook dezelfde mate van bescherming.

Een uitzendkracht krijgt hetzelfde loon als een loontrekkende werknemer, met dezelfde opleiding en ervaring, in dienst bij de gebruiker, aangeworven op hetzelfde ogenblik en voor hetzelfde werk.

WERKERS is je werkgever en betaalt dus je loon.  De betaling gebeurt op het einde van de week na je tewerkstelling met een overschrijving.  Er zal je een loonfiche met de berekening van het betaalde bedrag worden bezorgd.  Daarop vind je het loon (bruto en netto), de premies, de vergoedingen, de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing.

Als het bedrijf waar je werkt maaltijdcheques geeft aan zijn personeel, dan krijg jij er ook, onder dezelfde voorwaarden.

De onderneming waar je werkt, controleert je prestaties en geeft deze ook wekelijks aan ons door. Het uitzendbureau rekent je geen enkele vorm van commissieloon aan!

Uiteraard is het eenvoudigst als je je contracten ook elektronisch ondertekent. Op deze manier draag je  bij aan een beter milieu en bovendien worden al jouw contracten 5 jaar bewaard!
Toch liever papier? Geen probleem, als je langskomt op kantoor drukken we de door jou gevraagde contracten af.

Elektronische arbeidsovereenkomsten hebben écht wel enkele belangrijke voordelen:

 • je krijgt alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in bezit
 • er kunnen geen overeenkomsten verloren gaan bij de verzending
 • de verzening gebeurt in een 100% beveiligde omgeving
 • de overeenkomst worden voor jou gedurende 5 jaar bewaard

Bovendien is de procedure om de arbeidsovereenkomst elektronisch te ondertekenen vrij eenvouding. Meer info is terug te vinden op www.interimsign.be.

Op zich ben je niet verplicht om elektronische arbeidsovereenkomsten te aanvaarden. Door een gewijzigde wetgeving zijn wij echter wel verplicht om je het contract te bezorgen voor je aan de slag gaat. De elektronische weg is vaak de enige mogelijkheid om aan deze verplichting te voldoen.

De elektronische arbeidsovereenkomsten bieden enkele interessante voordelen:

 • je krijgt alle overeenkomsten tijdig en onmiddellijk in bezit
 • er kunnen geen overeenkomsten verloren gaan bij de verzending
 • de verzening gebeurt in een 100% beveiligde omgeving
 • de overeenkomst worden voor jou gedurende 5 jaar bewaard

Bovendien is de procedure om de arbeidsovereenkomst elektronisch te ondertekenen vrij eenvouding. Meer info is terug te vinden op www.interimsign.be.

Telkens als WERKERS je werk aanbiedt, en jij aanvaardt het, teken je een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid.  Dit contract sluit je met WERKERS.  Er wordt dus geen contract gesloten met de onderneming waar je zal werken.  WERKERS is dus je enige werkgever.

De voornaamste vermeldingen in de arbeidsovereenkomst zijn:

 • de naam en het adres van het bedrijf waar je gaat werken
 • de duur van de arbeidsovereenkomst
 • je functie in het bedrijf
 •  je brutoloon, premies, verplaatsingsonkosten, ...
 • de reden van je aanwerving (vervanging, tijdelijke vermeerdering van werk, ...)
 • de wekelijkse arbeidsduur
 • het Paritair Comité van het bedrijf waar je gaat werken
 • Eventueel de proefperiode.  Als deze niet vermeld is, zijn het de eerste drie dagen van je opdracht.  Tijdens de proefperiode kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder meer beëindigen, namelijk zonder opzegperiode of verbrekingsvergoedingen. 

Je tekent een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur.  Als de opdracht langer duurt, zullen we je vragen een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen.  Enkel als je ermee instemt natuurlijk.

Je eerste contract van een opdracht teken je steeds op kantoor. Alle andere contracten zal je elektronisch ontvangen en ook elektronisch kunnen teken.

Elk van onze kantoren heeft vrije inschrijvingsmomenten. Tijdens deze momenten kan je steeds langskomen om je in te schrijven. Soms kunnen  de wachttijden wel oplopen.
Wil je liever niet wachten, dan maak je best een afspraak. De vrije inschrijvingsmomenten vind je hier [link]; via deze link [link] kan je een afspraak maken.

Je bent uiteraard volledig vrij om je in te schrijven! Je kan wel slechts aan de slag als uitzendkracht voor WERKERS na een persoonlijk gesprek op één van onze kantoren.  In een persoonlijk gesprek zullen wij onze werking  toelichten, de vacature waarvoor je solliciteert in detail uitleggen en de inschrijving vastleggen.  Dit is nog geen arbeidsovereenkomst.

Bij een inschrijving noteren we je persoonsgegevens, overlopen we je opleiding, ervaring, kennis, vaardigheden, … evenals je wensen en verlangens. Een inschrijving is éénmalig en je blijft vrij in het al dan niet aanvaarden van een bepaalde opdracht.  Voor een inschrijving vragen wij uiteraard geen enkele financiële bijdrage!

Je kan eenvoudig op een vacature reageren door rechtstreeks te klikken op de ‘solliciteerknop’ op de website. Op deze manier komt je sollicitatie onmiddellijk bij onze consulenten terecht en kunnen we je contacteren voor een inschrijving. Je kan op de website ook al aanduiden wanneer je beschikbaar bent om je in te schrijven.

Geen antwoord op uw vraag?

Geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met één van onze kantoren, we helpen je graag verder.