FLEXI-JOBS

Gepensioneerden en werknemers die reeds een hoofdactiviteit uitoefenen van minimaal 4/5e tewerkstelling, kunnen aanspraak maken op een flexi-job. Dit systeem voorziet een gunstige regeling voor zowel werkgever als werknemer. Als werkgever betaalt u de RSZ enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Het flexi-loon is bovendien vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Dat is interessant voor de werknemer, want bruto = netto.

Welke sectoren?

Enkel volgende sectoren kunnen gebruik maken van de gunstige regeling van flexi-jobs:

 • PC 118.03: voedingsnijverheid, sub-sector industriële bakkerijen, voor alle werkgevers en werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij
 • PC 119: kleinhandel in voedingswaren (en alle paritaire sub-comités)
 • PC 201: zelfstandige kleinhandel
 • PC 202: bedienden van de detailkleinhandel in voedingswaren
 • PC 202.01: middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 302: hotelbedrijf
 • PC 311: grote kleinhandelszaken
 • PC 312: warenhuizen
 • PC 314: kappersbedrijf en schoonheidszorgen
 • PC 322: Uitzendsector: als de gebruiker onder één van de hierboven opgesomde P.C.’s resorteren.

 

Wie kan werken als flexijobber?

Werkenden

De tewerkstellingsvoorwaarden zijn:

 • Tijdens het derde kwartaal dat het kwartaal van tewerkstelling met een flexi-job arbeidsovereenkomst voorafgaat (“T-3”), moet de werknemer bij een of meer andere werkgevers tewerkgesteld geweest zijn naar rato van minstens 4/5 (80%) van een voltijdse betrekking in de betrokken sector.
 • De werknemer is in het kwartaal van de tewerkstelling zelf (“T”) niet voltijds tewerkgesteld bij de werkgever bij wie hij een flexi-overeenkomst heeft.

Om te bepalen of de voorwaarden van 4/5de tewerkstelling vervuld zijn, zal de RSZ een controle uitoefenen na het uitvoeren van dimona. Voor het vervullen van de voorwaarden zijn uitgesloten: periodes in een flexi-job, periodes als leerling of student, periodes als gelegenheidsarbeider in land- en tuinbouw of horeca. De controle gebeurt onmiddellijk bij de aangifte.

Gepensioneerden

De gepensioneerden die vanaf 01 januari 2018 aanspraak kunnen maken op een flexi-job zijn de personen die genieten van een eerstepijlerpensioen. Anderzijds zijn de personen die genieten van een overgangsuitkering, uitgesloten.

Om te bepalen op een persoon daadwerkelijk behoort tot de categorie ‘gepensioneerde’ zal de RSZ volgende controle uitoefenen:

 • De persoon is op datum van kwartaal T 65 jaar (wettelijke persioenleeftijd) of
 • De persoon werkte 4/5de in kwartaal T-3 of
 • De persoon valt onder het ‘pensioenkadaster op het einde van kwartaal T-2

 

Loon en voordelen?

De flexilonen, het flexivakantiegeld en de eventuele premies die hierbij ontvangen worden, zijn van het loonbegrip uitgesloten. Ze zijn dus ook vrijgesteld van belastingen (zowel bedrijfsvoorheffing als personenbelasting); er zijn ten opzichte van de werknemer ook geen sociale lasten verschuldigd. Voor de werknemer is bruto = netto.

De loonbarema’s van de sector zijn dan ook nooit van toepassing, al kunnen er op termijn wel sectorale afspraken gemaakt worden.

Het minimum basis-flexiloon bedraagt sinds 1/9/2018 9,36€/u; de werkgever is verplicht om ook onmiddellijk 7,67% flexivakantiegeld uit te betalen en dit zowel op het basis-flexiloon als op evt. bijkomende vergoedingen en premies. Er is geen dubbel vakantiegeld verschuldigd.

Op het flexiloon en het flexivakantiegeld is in hoofde van de werkgever een bijzonder rsz-bijdrage van 25% verschuldigd.

Indien in de sector ECO-cheques en/of (jaarlijkse/forfaitaire/…) premies van toepassing zijn, dienen deze ook aan de flexi-jobber toegekend te worden.

Wie als flexi-jobber werkt via een uitzendkantoor, heeft geen recht op een eindejaarspremie en pensioenpremie. De rsz-bijdrage moet dus niet vermeerderd worden met 9,21% (arrest Belgisch grondwettelijk hof van 28/09/2017).

 

Meer info?

Wenst u informatie over de modaliteiten met betrekking tot de tewerkstelling, zoals de raamovereenkomst, de dimona-aangifte, het arbeidscontract of de kostprijs? Contacteer gerust één van onze kantoren.

Contacteer ons

Ben je zelf op zoek naar werk, of ben je op zoek naar werkers? Vul dan snel dit contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact me je op.

Deel deze pagina

Ben ik verplicht om me aan te sluiten bij een externe dienst (EDPBW)?

De Welzijnswet verplicht elke werkgever om een welzijnsbeleid te voeren. (Wet van 4 augustus 1996) De werkgever moet zich hierbij laten bijstaan door een externe dienst.

In eerste instantie lijkt dit enkel van toepassing op werkgevers en werknemers (arbeidsovereenkomst) maar de wet voorziet een verruiming van het begrip ‘werknemer’. Bijgev...

Veelgestelde vragen